Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

1. Να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε, τα χρησιμοποιούμε και τα κοινοποιούμε.

2. Να εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας, ώστε να έχετε μια εξαιρετική εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα Διαδικτυακό Ιστότοπο και

3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και πώς προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο.

Η Εταιρεία ΛΟΛΑ Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Β.Ε.Ε., εφ’ εξής «η Εταιρεία»,  συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία:
«ΛΟΛΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Τ.Κ. 17341), στην οδό Αγίου Δημητρίου αριθμός 176, Αγ. Δημήτριος 17341.
Η Εταιρεία γνωρίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα»), ο απόρρητος χαρακτήρας τους, και ο εμπιστευτικός χειρισμός τους αποτελεί μεγάλη ανησυχία των πελατών της και των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και ιστοτόπων της. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει, επομένως, ότι ακριβώς οι ίδιες θεωρήσεις συνιστούν για την ίδια προτεραιότητα έναντι των εν λόγω προσώπων, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα τόσο της επιχειρηματικής της πολιτικής όσο και της δεοντολογίας της.  Στην παρούσα Πολιτική αναφέρονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Εταιρεία και ο τρόπος με τον οποίο δύναται να τις επεξεργαστεί, καθώς επίσης και οι πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο Χρήστης των διαφόρων ιστοσελίδων ή ο αποδέκτης των υπηρεσιών της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την με οιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αφορά σε πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να προσδιορίσουν και να ταυτοποιήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Τέτοια δεδομένα μπορεί λ.χ. να αφορούν στην προσωπική ή την αντικειμενική σας κατάσταση, ιδίως δε το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή/και την ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί (στο εξής: «επεξεργάζεται») τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, στο βαθμό που απαιτείται, για τη σύσταση, υλοποίηση ή καταγγελία μιας συμβατικής ή οιονεί συμβατικής σχέσης μαζί σας. Για παράδειγμα, μια τέτοια σχέση δημιουργείται εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο ή συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς, ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες για εμάς και τα προϊόντα μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων σας.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται
Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο:
α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να ενημερωθούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Περιορίζουμε την συλλογή δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα, έτσι ώστε να πετύχουμε την συμμόρφωση με την αρχή επεξεργασίας δεδομένων, που αφορά στην ελαχιστοποίηση επεξεργασίας των δεδομένων. 

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε και εγγράφεστε στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο:
α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες,
γ) Όνομα
    Επώνυμο
    Διεύθυνση
    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    Σταθερό τηλέφωνο (όχι υποχρεωτικό)
    Κινητό τηλέφωνο (όχι υποχρεωτικό)

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και προβαίνετε σε παραγγελία:
α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που
έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση
δικτυακού πρωτοκόλλου (IP address). πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του
browser ή συναφείς πληροφορίες,
γ)Όνομα
   Επώνυμο
   Διεύθυνση
   Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   Σταθερό τηλέφωνο  ή/και Κινητό Τηλέφωνο
   ΑΦΜ (μόνο σε περίπτωση επιλογής έκδοσης τιμολογίου)

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, αυτοπροσώπως κατά την επίσκεψή σας σε ένα από τα καταστήματά μας:
Όνομα  (όχι υποχρεωτικό)
Επώνυμο  (όχι υποχρεωτικό)
Διεύθυνση  (όχι υποχρεωτικό)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (όχι υποχρεωτικό)
Σταθερό τηλέφωνο  (όχι υποχρεωτικό)
Κινητό τηλέφωνο  (όχι υποχρεωτικό)

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και νομική βάση

Μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου δίνεται στους Χρήστες η δυνατότητα να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες/προϊόντα της Εταιρείας. Η εκδήλωση αυτή γίνεται μέσω τις αποστολής από μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών γίνεται με ασφάλεια και αποθηκεύεται σε
servers της εταιρείας ΛΟΛΑ Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Β.Ε.Ε., με έδρα Αγίου Δημητρίου
176, Αγ. Δημήτριος 17341, Αθήνα, Αττική. 
Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι Χρήστες/επισκέπτες για στατιστικούς λόγους καθώς και για την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της.
Συγκεκριμένα, οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθοι:

- Εγγραφή σας ως χρήστη του Διαδικτυακού τόπου. Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως χρήστης του ιστοτόπου μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη αυτού και για να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα προς εσάς λόγω της ιδιότητάς σας ως εγγεγραμμένου χρήστη. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών.


- Εκπλήρωση πώλησης και αποστολής προϊόντων τα οποία παραγγέλνετε μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων.
- Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων των υποκειμένων και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.
- Εξυπηρέτηση πελατών. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την παραγγελία σας ή με το προϊόν / υπηρεσία που αποκτήθηκε μέσω του διαδικτυακού τόπου, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς. Όταν το αίτημά σας σχετίζεται
με την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή με αξιώσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, επιτρέπεται δια του νόμου να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις και αυτό αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτής.
- Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (είτε μέσω e-mail, είτε μέσω sms, είτε μέσω viber όπως και μέσω κάθε άλλης τεχνολογίας που μπορεί να μεταφέρει μηνύματα σε κινητό τηλέφωνο ή email) σχετικά με νέα προϊόντα ή/και προσφορές ή/και προτάσεις για εσάς με βάση το ιστορικό περιήγησής σας. Νομική βάση για την εν
λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση που μας παρέχετε όταν αποδέχεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στην κινητή συσκευή σας ή όταν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής για να επιτρέπετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, ή όταν αποδέχεστε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις για συμμετοχή σε μια προωθητική ενέργεια ή για τη δημοσίευση των φωτογραφιών σας στην Πλατφόρμα ή στα κανάλια των κοινωνικών μας δικτύων, όπως επίσης και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να ενημερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει.
- Εξατομίκευση υπηρεσιών. Για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες ή να σας δείχνουμε προσαρμοσμένες πληροφορίες, είτε στον διαδικτυακό τόπο μας μας είτε στις πλατφόρμες τρίτων μερών, καθώς και για συμμετοχή στον εμπλουτισμό δεδομένων, προχωρούμε στη δημιουργία προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγησή σας, οι προτιμήσεις ή το ιστορικό
αγορών σας) και τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει, όπως το ηλικιακό εύρος ή η γλώσσα. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να ενημερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
- Χορήγηση και εξαργύρωση των bonus, εφόσον συμμετέχετε στο πρόγραμμα πιστότητας LOLA Bonus. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να ενημερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
- Αποστολή προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητας LOLA Bonus. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να ενημερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
- Ανταπόκριση σε ερωτήματα/αιτήματα που αποστέλλετε μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον πληροφόρησης των χρηστών.
- Στατιστική ως προς τον τόπο προέλευσης του χρήστη και τη διάρκεια πλοήγησης. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση που έχει δοθεί από τον χρήστη κατά την εγγραφή του στον Διαδικτυακό Τόπο.
Επιπροσθέτως, εκτός από τους ανωτέρω λόγους επεξεργασίας, είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας, στα πλαίσια που της επιτρέπεται, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματά σας.

Τα Δικαιώματα σας

 1. Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε

 2. Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή

 3. Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

 4. Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας

 5. Δικαίωμα εναντίωσης -

  1. έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση

  2. έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ

   

 6. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου και

 7. Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

 8. Δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή – έχετε δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο εναντίον της Εταιρείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.


Η εποπτεύουσα αρχή για την Εταιρεία είναι η:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail με συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lola.gr ή να απευθυνθούν στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Εταιρείας κο Χαραλαμπακόπουλο Κωνσταντίνο στο τηλ. 2109313111 ή με e-mail 
στο costas.h@lola.gr το οποίο e-mail να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία  θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει, εγγράφως, το αίτημά σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίηση του αιτούντα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημα, θα εξηγήσει εγγράφως τους λόγους.
Η Εταιρεία  έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία www.lola.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παράσχετε. Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση  των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ο λογαριασμός ενδέχεται να καταστεί ανενεργός σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας καταστεί ανενεργός, η Εταιρεία θα διαγράψει τα δεδομένα σας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο λογαριασμός σας κατέστη ανενεργός, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας θα διατηρηθούν για τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτό χρόνο.

Σχετικά με την αποστολή ενημερωτικών emails, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό δελτίο. Ομοίως, θα σας δείχνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις έως ότου αλλάξετε τις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου ή του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να ανακληθεί η άδεια για να το κάνουμε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας στη συνέχεια, δηλαδή μετά την παρέλευση των απαραίτητου για την εκπλήρωση του κάθε σκοπού χρόνο, δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε
στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Διαφημιστικοί και εμπορικοί σκοποί - Κοινοποίηση
Στο βαθμό που ο Χρήστης συναινεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για «διαφήμιση και έρευνες αγοράς», τα προσωπικά του δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς. Προϋπόθεση μίας τέτοιας χρήσης των προσωπικών του δεδομένων αποτελεί η παροχή από μέρους του ρητής σχετικής
συναίνεσης, όπως λ.χ. συμβαίνει όταν έχει ενεργοποιήσει το κατάλληλο πλαίσιο στη διάρκεια μιας προωθητικής ενέργειας και μετά πατήσει κάποιο κουμπί προς επιβεβαίωση. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να στείλει στον Χρήστη διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Χρήστη, ή να του προτείνει να συμμετάσχει σε προωθητικές ενέργειες, όπως εκπτώσεις. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη με τα μέσα στα οποία έχει συναινέσει να λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, όπως λ.χ. μέσω e-mail, αν μας δώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, ή μέσω τηλεφώνου ή SMS, εάν μας δώσει τον αριθμό του σταθερού ή του κινητού του. Τέλος, η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του Χρήστη για την ανάλυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας της καθώς και για σκοπούς περαιτέρω διαφήμισης και έρευνας αγοράς. Ο Χρήστης είναι απολύτως ελεύθερος να αποφασίσει εάν, και σε ποιόν βαθμό, επιθυμεί να  κοινοποιήσει τα στοιχεία του για
τους προαναφερθέντες σκοπούς. Εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη φύση του αιτήματός του και είναι τεχνικά δυνατό και αποδεκτό από την Εταιρεία, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας ανώνυμα ή με ψευδώνυμο. Κατά την επεξεργασία του αιτήματός του, η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να κοινολογήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές ή μη ευρωπαϊκές χώρες. Η Εταιρεία απαιτεί από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο σύμφωνα με τα πρότυπά της, την παρούσα Πολιτική, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το εκάστοτε
εφαρμοστέο και ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτους ούτε σε πώληση ή ενοικίασή τους χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του Χρήστη. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που τον αφορούν, εάν η νομοθεσία την υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης, είτε στην ίδια είτε σε τρίτον μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, από κάποιον χρήστη προσωπικών στοιχείων ή δεδομένων τρίτου προσώπου, χωρίς να έχει ληφθεί προηγουμένως η
συναίνεση του τρίτου αυτού προσώπου. Την ευθύνη μίας τέτοιας κοινοποίησης φέρει αποκλειστικά και μόνον ο ως άνω κοινοποιούν Χρήστης.

Κοινωνικά δίκτυα 
Στην ιστοσελίδα μας δύνανται να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («plug-ins») των κοινωνικών δικτύων, όπως κατά κύριο λόγο το εν λόγω plug-in «Like» του μέσου κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Facebook»: το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και το γεγονός ότι επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της Εταιρείας θα διαβιβαστεί στο Facebook, ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook και ανεξάρτητα από το αν έχετε ενεργοποιήσει το σχετικό plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το Facebook μπορεί να συνδέσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα με το λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Like», αυτό θα διαβιβαστεί στο Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Έτσι μπορείτε να μοιραστείτε τα «Like» που έχετε κάνει με φίλους σας στο Facebook. Η Εταιρεία δεν ασκεί καμία επιρροή επί της φύσης και της έκτασης των στοιχείων που διαβιβάζονται στο Facebook, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει ποια ακριβώς στοιχεία σας μεταδίδονται στο Facebook και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί το Facebook τα εν λόγω δεδομένα. Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συνδέσει την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με το λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Χρήστη σας στο Facebook πριν επισκεφθείτε τον ιστοσελίδα της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Facebook καθώς και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση http://www.facebook.com/about/privacy/.

Cookies
Η www.lola.gr χρησιμοποιεί ίχνη αναγνώρισης για μία άνετη εμπειρία αγοράς. Τα ίχνη αναγνώρισης ή αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης (session cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν
συναλλαγή στοιχείων. Εάν το πρόγραμμά σας περιήγησης στο Web (web browser) έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα ίχνη αναγνώρισης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών

Η δυνατότητα εγγραφής στον παρόντα Διαδικτυακό Ιστότοπο απευθύνεται μόνο σε
άτομα άνω των 16 ετών.
Αν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικά δεδομένα τα οποία ανήκουν σε άτομα κάτω των 16 ετών,  αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.
Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση της ιστοσελίδας της από ανηλίκους εν αγνοία των γονέων τους. Οι γονείς/κηδεμόνες  οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι τυχόν λοιπές πληροφορίες ή στοιχεία
που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους - ή άλλους - στο πλαίσιο ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

Απόρρητο, Ασφάλεια Επεξεργασίας και Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός της Εταιρείας και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό της Εταιρείας με μοναδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών πώλησης ενδυμάτων για τις οποίες ο Χρήστης έχει συμφωνήσει εφόσον αποστέλλει οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα. Το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρεία  χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Αποδέκτες των δεδομένων, κατόπιν νόμιμης υποχρέωσης, σύμβασης συνεργασίας ή και κατόπιν αιτήσεως - συγκατάθεσης του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων, είναι:
α) τρίτα πρόσωπα (όπως τράπεζες ή η ΑΑΔΕ) προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα που υπέβαλε το υποκείμενο των δεδομένων στο Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρείας για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή.
β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων
Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας / αίτησης. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της έχει παράσχει ο Χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Περιστασιακά ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική. Όταν κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση όπως αρμόζει στις περιστάσεις, π.χ. είτε με εμφανή
γνωστοποίηση στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο είτε μέσω e-mail. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσετε να διαβάσετε προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση.